Saturday, July 31

भक्तपुर घ , ट , नाले लियो ड , र लाग्दो रुप आफन्तनै सं , काको घेरामा,मृ , त , कको बुवा रुदै मिडियामा प्रहरीमा जा , हे , री

September 12, 2020 1432

भक्तपुर घ, ट , ना ले लियो ड , र ला, ग्दो रुप आफन्तनै सं , काको घेरामा,मृ , त , कको बुवा रु , दै मिडियामा प्रहरीमा जाहेरी भक्तपुर घ , ट , नाले लियो ड , र ला , ग्दो रुप आफन्तनै सं , काको घे , रामा,मृ , त , कको बुवा रु , दै मिडियामा प्रहरीमा जा , हे , री भक्तपुर घटनाले लियो ड , र ला , ग्दो रुप आफन्तनै सं , का को घेरामा,मृ , त , कको बुवा रुदै मिडियामा प्रहरीमा जा , हे , री

प्रतिकृया दिनुहोस्